หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > แม่พิมพ์ > แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

    แม่พิมพ์หล่อตายเป็นชั้นที่มีขนาดใหญ่ในแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตของจีนมีการพัฒนาอยางรวดเร็วอุตสาหกรรมหล่อลื่นจึงเริ่มมีพัฒนาการใหม่ ๆ ในเวลาเดียวกันยังทำให้ความต้องการที่สูงขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลที่ครอบคลุมและอายุการใช้งานของแม่พิมพ์หล่อขึ้นรูป