หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > Rapid 3D การสร้างแบบจำลอง

ต้นแบบรถต้นแบบอย่างรวดเร็วการพิมพ์ 3D

    การพิมพ์การออกแบบการพิมพ์ 3 มิติ 3D: ประการแรก ใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างแบบจำลอง แล้ว แบ่งโมเดลการเรชั้นโดยชั้น ie หั่น เพื่อแนะนำเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์เลเยอร์โดยเลเยอร์ รูปแบบแฟ้มมาตรฐานระหว่างการออกแบบซอฟต์แวร์และเครื่องพิมพ์เป็นไฟล์ STL A. ...