หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > Rapid Prototyping > โลหะสร้างต้น

สร้างต้นโลหะผลิตที่แม่นยำ

    เครื่องจักรกล CNC แบบเอาวัสดุส่วนเกินจากช่องว่างเพื่อขอรับแบบจำได้ เทคนิคการพูด มันเป็นชนิดของวิธีการที่รวมการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD), ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAM), คอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข (CNC) และขั้นสูงอื่นๆ ...